Joomla 3.9 Zgody u?ytkownika

?atwa praca z wymogami ochrony danych osobowych

Zgodno?? z przepisami jest prosta

Czy u?ytkownicy Twojej witryny musz? wyrazi? zgod? na polityk? prywatno?ci lub warunki korzystania z witryny? W Joomla 3.9 wszystko odbywa si? automatycznie. Prosto i ?atwo skonfigurujesz swoje podstawowe formularze, aby poprosi? o zgod? przed pobraniem jakichkolwiek danych osobowych.
Mo?esz tak?e ustawi? okres wa?no?ci wyra?onej zgody. System poinformuje Ci?, czy i kiedy musisz skontaktowa? si? z u?ytkownikami, aby odnowili swoj? zgod?.
?led? zgody, zarz?dzaj zmianami zasad i warunków u?ywania witryny. A wszystko to na jednej stronie pulpitu nawigacyjnego komponentu.

Wnioski o wgl?d do danych lub usuni?cie? Bu?ka z mas?em.

Witamy w nowym przebiegu pracy

?led? i zarz?dzaj wnioskami u?ytkowników o wgl?d do ich danych osobowych lub o usuni?cie zgromadzonych danych. Po otrzymaniu wniosku wystarczy si? zalogowa?, wyeksportowa? dane lub je usun??.
Wnioski o usuni?cie danych u?ytkownika s? obs?ugiwane automatycznie, a wszystkie dane osobowe u?ytkownika s? anonimizowane po naci?ni?ciu jednego przycisku.
Nigdy nie zapomnisz o wniosku. Ustaw, ?eby Joomla przypomina? Ci o nim a? do skutku.

Joomla 3.9 Wnioski o wgl?d do danych osobowych i ich usuni?cie
Joomla 3.9 Mo?liwo?ci

Skup uwag? swoich u?ytkowników na prywatno?ci...

Z nowym ekranem o mo?liwo?ciach rozszerzeń i API

Programisto rozszerzeń - podaj potencjalnym u?ytkownikom swoich rozszerzeń pomocn? d?oń, wyja?niaj?c, jakie dane osobowe gromadzi Twoje rozszerzenie. Je?li chcesz wskaza? w swoim rozszerzeniu funkcjonalno?ci, które mog? wymaga? ochrony prywatno?ci, po prostu u?yj nowego zdarzenia (onPrivacyCollectAdminCapabilities).
Dzi?ki tej prostej czynno?ci, u?ytkownicy zyskuj? jasn? wiedz? na temat Twojego rozszerzenia i tego, czy b?d? musieli zmieni? swoj? w?asn? dokumentacj?, tak? jak polityka prywatno?ci lub warunki korzystania z us?ugi.

Wiesz, kto, co i kiedy zrobi?

Przegl?daj, eksportuj i usuwaj dzienniki dzia?ań u?ytkownika

Chcesz wiedzie?, jakie czynno?ci administracyjne zosta?y wykonane na Twojej witrynie? Dzi?ki Joomla 3.9, superu?ytkownicy mog? ?atwo ?ledzi? aktywno?? u?ytkowników ze specjalnymi uprawnieniami. Dzia?a to równie? ze wspieranymi rozszerzeniami! Przegl?daj dziennik zdarzeń. Je?li potrzebujesz, wyeksportuj go i wyczy?? wpisy. Nigdy nie przegapisz ?adnej zmiany dzi?ki nowemu modu?owi zaplecza, który mo?na umie?ci? na pulpicie.
Potrzebujesz wi?cej? W??cz nowy dodatek Rotacja dziennika - pozwoli to na rotacj? i usuwanie archiwalnych plików dziennika.

Joomla 3.9 Dziennik dzia?ań
Rozszerzenia Joomla 3.9

Zrób wi?cej z rozszerzeniami z JED

Programi?ci Joomla maj? wszystko pod kontrol?

Potrzebujesz jeszcze wi?cej sposobów, aby zapewni? zgodno?? z prawem? Chcesz por?cznych rozszerzeń, takich jak Zgoda na ciasteczka? Wybierz si? na wycieczk? do nowej sekcji rozszerzeń Data Privacy w Katalogu Rozszerzeń Joomla (mo?esz powiedzie?, ?e nasi programi?ci byli zaj?ci!).

Zaczekaj! Joomla 3.9 to co? wi?cej ni? tylko Prywatno??

Joomla 3.9 Zarz?dzanie artyku?ami

Zarz?dzanie artyku?ami mniejszym nak?adem czasu

Ma?e funkcje, które maj? du?e znaczenie, je?li chodzi o ?atwe zarz?dzanie tre?ci?...

 • Dodajesz ju? do swoich modu?ów, kategorii i pozycji menu notatki, które pomogaj? Ci zarz?dza? witryn?. A teraz mo?esz zrobi? to samo z artyku?ami. Ponadto mo?esz filtrowa? artyku?y wed?ug notatek.
 • Szukasz okre?lonej zawarto?ci do edycji? Joomla 3.9 umo?liwia si?ganie w g??b. Po prostu wprowad? content:tu szukana zawarto?? w polu wyszukiwania, a system znajdzie dla Ciebie pozycj? z t? zawarto?ci? w milisekundy.
Joomla 3.9 Pola dodatkowe

Zwi?kszona elastyczno?? pól dodatkowych

Joomla 3.9 zwi?ksza elastyczno?? pól dodatkowych dzi?ki dwóm nowiutkim opcjom...

 • Pole typu Powtarzalne pozwala teraz mie? wi?cej ni? jedn? warto?? i wi?cej ni? jeden typ pola w dodatkowym polu.
 • Dzi?ki wsparciu naszego systemu uk?adów mo?esz teraz tworzy? uk?ady alternatywne dla pól dodatkowych, które dzia?aj? tak, jak zrobisz.
Joomla 3.9 Opcje witryny

Dwie nowe opcje. Bogatsza strona frontowa

Twoi u?ytkownicy pokochaj? nasze dwie najnowsze zmiany na witrynie...

 • ?wie?y sposób wykorzystanie modu?u Migawki! Chcesz wy?wietla? w swoim module ilustracj? wprowadzenia lub g?ównego tekstu artyku?u? Teraz mo?esz to zrobi?, zmieniaj?c jedno ustawienie.
 • Kilka zupe?nie nowych filtrów dla jeszcze wi?kszej wszechstronno?ci na stronie g?ównej! Modu? Nowo?ci pozwala teraz wy?wietla? tylko artyku?y konkretnego autora, a modu? kategorii artyku?ów pozwala wy?wietla? tagi, grupowa? artyku?y wed?ug tagów i wy?wietla? je wed?ug pola daty.

Joomla 3.9, to jeszcze wi?cej...

Wi?cej funkcji i ulepszeń dla projektantów, integratorów i deweloperów!

 • U?yj zwrotnego adresu URL dla przycisku Anuluj #20144
 • Generowanie adresów URL z zaplecza administracyjnego do strony frontowej i odwrotnie #16879
 • Weryfikacja aktualizacji systemu i rozszerzeń przy pomocy sum kontrolnych #17632 #17619
 • Modu?y w artykule mo?na wy?wietla? przy u?yciu ID modu?u #19362
 • Mo?liwo?? wy?wietlania tagów przypisanych do wybranego j?zyka #19509
 • Kontakty: Nazwa autora ??czem do URL lub adresu e-mail #18258
 • Utwórz w?asne menu artyku?ów na zapleczu #20890
 • Strony wieloj?zyczne: Nowy przycisk w przyborniku do edycji powi?zań #21022
 • Witryny wieloj?zyczne: Propagowanie istniej?cych powi?zań #21321
 • Wy?wietlanie kategorii nadrz?dnej artyku?u i jej bezpo?rednia edycja #20740
 • Wsparcie dla hase? szyfrowanych algorytmem Argon2id # 20855
 • Usuni?cie znaczników &limitstart=0 / &start=0 z komponentu com_content #19467
 • Nowa funkcjonalno??: niewidoczny reCAPTCHA #18146

(Kliknij numer zg?oszenia, aby dowiedzie? si? wi?cej o tej funkcji na GitHub).

* Pakiet Narz?dzi Ochrony Prywatno?ci od Joomla

小草青青在线播放观看