Joomla 3.9 Συγκαταθ?σεις Χρ?στη

Ελαχιστοποι?στε τη δουλει? των απαιτ?σεων για την προστασ?α δεδομ?νων

Η συμμ?ρφωση μ?λις ?γινε ε?κολη

Πρ?πει οι χρ?στες να συνενα?σουν στην πολιτικ? ιδιωτικ?τητ?ς σας, ?/και στους ?ρους χρ?σης σας; Με την ?κδοση 3.9 του Joomla, ?λα γ?νονται αυτ?ματα. Ε?κολα και απλ?, ρυθμ?στε τις βασικ?ς σας φ?ρμες ?στε να ζητο?ν συνα?νεση προτο? συλλ?ξουν προσωπικ? δεδομ?να.
Μπορε?τε επ?σης, να ορ?σετε την ημερομην?α λ?ξης της συνα?νεσης. Το σ?στημα θα σας ειδοποι?σει, ?στε να επικοινων?σετε με τους χρ?στες σας για την αναν?ωση της συνα?νεσης.
Εντοπ?στε τις συναιν?σεις των χρηστ?ν, διαχειριστε?τε πιθαν?ς αλλαγ?ς στην πολιτικ? του ιστοτ?που σας, και ?λλα πολλ?, μ?νο με μια ματι? στον π?νακα διαχε?ρισης.

Αιτ?ματα Χρηστ?ν για Πληροφορ?ες; Πανε?κολο.

Καλ?ς ?λθατε σε μια ν?α ρο? εργασι?ν

Εντοπ?στε και διαχειριστε?τε ?ψογα πληροφορ?ες πρ?σβασης ? αιτ?ματα μετακ?νησης απ? τους χρ?στες σας. Μ?λις ο χρ?στης σας δημιουργ?σει ?να ν?ο α?τημα, απλ?ς συνδεθε?τε και εξ?γετε ?/και διαγρ?ψτε, τα προσωπικ? του δεδομ?να.
Τα αιτ?ματα των χρηστ?ν για διαγραφ?, διαχειρ?ζονται αυτοματοποιημ?να, ανωνυμοποι?ντας ?λα τα προσωπικ? δεδομ?να, χωρ?ς εσε?ς να κ?νετε κ?τι.
Δεν θα ξεχ?σετε ποτ? ?να α?τημα. Απλ?ς ρυθμ?στε το Joomla 3.9 για να σας το θυμ?σει.

Joomla 3.9 Αιτ?ματα Πληροφορι?ν
Joomla 3.9 Δυνατ?τητες

Β?λτε τους χρ?στες σας στο προσκ?νιο ?σον αφορ? την ιδιωτικ?τητα...

Προβολ? και API με ν?ες δυνατ?τητες επ?κτασης

Προγραμματιστ?ς επ?κτασης - δ?στε στους δυνητικο?ς χρ?στες σας ?να χ?ρι βοηθε?ας καθιστ?ντας ξεκ?θαρο ποια δεδομ?να συλλ?γει η επ?κτασ? σας. ?ταν θ?λετε να αναφ?ρετε μια λειτουργικ?τητα στην επ?κτασ? σας, η οπο?α απαιτε? μελ?τη ως προς την ιδιωτικ?τητα, απλ?ς χρησιμοποι?στε τη ν?α επιλογ? της επ?κτασης (onPrivacyCollectAdminCapabilities).
Με αυτ? την απλ? εν?ργεια, οι χρ?στες σας κερδ?ζουν τη σαφ? καταν?ηση της επ?κτασ?ς σας, εν? μπορο?ν να προβο?ν στη δικ? τους συγγραφ? βοηθητικο? κειμ?νου, ?πως η πολιτικ? ιδιωτικ?τητας ? οι ?ροι χρ?σης.

Μ?θετε ποιος ?κανε κ?τι, και π?τε

Ελ?γξτε, εξ?γετε και καθαρ?στε την καταγραφ? ενεργει?ν των χρηστ?ν σας

Θ?λετε να γνωρ?ζετε τις διαχειριστικ?ς εν?ργειες που ?χουν πραγματοποιηθε? στον ιστ?τοπ? σας; Χ?ρη στο Joomla 3.9, οι Υπ?ρ Διαχειριστ?ς μπορο?ν ε?κολα να δουν ποιος χρ?στης ?κανε κ?τι, και π?τε. Επ?σης λειτουργε? συνδυαστικ? με τις υποστηριζ?μενες επεκτ?σεις! Ελ?γξτε το αρχε?ο καταγραφ?ς, εξ?γετ? το και καθαρ?στε τις εγγραφ?ς. Ποτ? δεν θα ξεγελαστε?τε, με το module των τελευτα?ων ενεργει?ν που μπορε? να προστεθε? στο διαχειριστικ? μ?ρος.
Χρει?ζεστε περισσ?τερα; ?πειτα ενεργοποι?στε το ν?ο log rotation plugin - θα σας επιτρ?ψει να εναλλ?σσετε και να απομακρ?νεται τα αρχε?α καταγραφ?ς.

Joomla 3.9 Καταγραφ? Ενεργει?ν
Joomla 3.9 Επεκτ?σεις

Πηγα?νετε πιο μακρι? με JED επεκτ?σεις

Οι προγραμματιστ?ς του Joomla σας ?χουν καλ?ψει

Χρει?ζεστε ακ?μη περισσ?τερους τρ?πους για συμμ?ρφωση, χωρ?ς πονοκεφ?λους; Χρει?ζεστε ε?χρηστες επεκτ?σεις για τη Συγκατ?θεση στα Cookies; Μεταφερθε?τε στην ν?α εν?τητα επεκτ?σεων για την Προστασ?α Ιδιωτικ?τητας στον Κατ?λογο Επεκτ?σεων του Joomla (μπορε?τε να υποψιαστε?τε ?τι οι προγραμματιστ?ς μας ?ταν απασχολημ?νοι!).

Περιμ?νετε! Το Joomla 3.9 για ακ?μα παραπ?νω και ?χι μ?νο για την Ιδιωτικ?τητα

Joomla 3.9 Διαχε?ριση ?ρθρων

Διαχε?ριση ?ρθρων που σου ανταποδ?δει το χρ?νο που δι?θεσες

Μικρ? χαρακτηριστικ? που κ?νουν τη μεγ?λη διαφορ? ?ταν πρ?κειται για ε?κολη διαχε?ριση περιεχομ?νου...

 • ?δη προσθ?τετε σημει?σεις στις επεκτ?σεις, τις κατηγορ?ες, τα μενο? σας ?στε να σας διευκολ?νουν στη διαχε?ριση του ιστ?τοπο? σας. Και τ?ρα μπορε?τε να κ?νετε το ?διο στα ?ρθρα σας. ?τσι, μπορε?τε επ?σης να φιλτρ?ρετε τα ?ρθρα σας με σημει?σεις.
 • Αναζητ?τε συγκεκριμ?νο περιεχ?μενο για να επεξεργαστε?τε; Το Joomla 3.9 σας σ?ζει απ? τις ?σκοπες ανασκαφ?ς. Απλ? εισ?γετε content:mycontentthere στη μπ?ρα αναζ?τησης και το σ?στημα θα το βρει για εσ?ς σε χιλιοστ? του δευτερολ?πτου.
Joomla 3.9 Προσαρμοσμ?να Πεδ?α

Ακροβατικο?-επιπ?δου ευελιξ?α για τα Προσαρμοσμ?να Πεδ?α σας

Το Joomla 3.9 αναβαθμ?ζει την ευελιξ?α των Προσαρμοσμ?νων Πεδ?ων με δ?ο ολοκα?νουργιες επιλογ?ς...

 • ?να επαναλαμβαν?μενο προσαρμοσμ?νο πεδ?ο σας επιτρ?πει πλ?ον να ?χετε περισσ?τερες απ? μ?α τιμ?ς και περισσ?τερα απ? ?να πεδ?α ανοιχτο? τ?που αν? προσαρμοσμ?νο πεδ?ο.
 • Χ?ρη στην υποστ?ριξη του συστ?ματος διαμ?ρφωσης, μπορε?τε πλ?ον να δημιουργε?τε εναλλακτικ?ς διατ?ξεις - για Προσαρμοσμ?να Πεδ?α που δουλε?ουν με τον τρ?πο που θ?λετε.
Joomla 3.9 Frontend Επιλογ?ς

Δ?ο ν?ες επιλογ?ς. ?να εμπλουτισμ?νο frontend

Οι χρ?στες σας θα ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ τις δ?ο πιο πρ?σφατες frontend αλλαγ?ς...

 • ?νας ν?ος τρ?πος να χρησιμοποιε?τε το Newsflash Module! Θ?λετε να εμφαν?σετε του Εισαγωγικ? ? εν?ς Πλ?ρες ?ρθρου τις εικ?νες στο mοdule σας; Τ?ρα μπορε?τε να το κ?νετε ακ?μη και ?λα αλλ?ζοντας απλ? μ?α ρ?θμιση.
 • Ορισμ?να ολοκα?νουργια φ?λτρα για ακ?μη περισσ?τερη ευελιξ?α! Το module των τελευτα?ων ?ρθρων σας επιτρ?πει να εμφαν?σετε τα ?ρθρα εν?ς συγκεκριμ?νου συγγραφ?α, εν? το module κατηγορ?ας ?ρθρων σας επιτρ?πει να εμφαν?σετε τις ετικ?τες σας, να ομαδοποιε?τε τα ?ρθρα σας αν? ετικ?τα, και να τα εμφαν?ζετε αν? ημερομην?α.

Joomla 3.9, κ?νει ακ?μη περισσ?τερα ...

Περισσ?τερα χαρακτηριστικ? και βελτι?σεις για προγραμματιστ?ς, δημιουργο?ς και σχεδιαστ?ς!

 • Χρησιμοποι?στε μια διε?θυνση URL για επιστροφ? απ? το πλ?κτρο ακ?ρωσης #20144
 • Δημιουργ?στε τη διε?θυνση URL απ? το περιβ?λλον του διαχειριστ? στο μενο? και αντ?στροφα #16879
 • Συνολικ? επιβεβα?ωση των ενημερ?σεων του πυρ?να και των επεκτ?σεων τρ?των #17632 #17619
 • Εισαγωγ? εν?ς ενθ?ματος σε ?ρθρο με χρ?ση του ID #19362
 • Εμφ?νιση ετικετ?ν αν? γλ?σσα #19509
 • Επαφ?ς: Συνδ?στε το ?νομα εν?ς συντ?κτη με μια διε?θυνση URL ? ?να email #18258
 • Δημιουργ?στε ?να προσαρμοσμ?νο μενο? ?ρθρου στην διαχε?ριση #20890
 • Πολυγλωσσικ?ς ιστοσελ?δες: ?να ν?ο κουμπ? στην γραμμ? εργαλε?ων για την επεξεργασ?α των συσχετ?σεων #21022
 • Πολυγλωσσικ?ς ιστοσελ?δες: Κλωνοπο?ηση των ?δη δημιουργημ?νων συσχετ?σεων #21321
 • Εμφ?νιση της γονικ?ς κατηγορ?ας εν?ς ?ρθρου ?στε να επεξεργαστε?τε ?μεσα την κατηγορ?α #20740
 • Υποστ?ριξη Κωδικο? Argon2id #20855
 • Αφα?ρεση απ? &limitstart=0 / &start=0 στο com_content #19467
 • Ενσωματ?θηκε το Α?ρατο reCAPTCHA #18146

(Κ?ντε κλικ στον αριθμ? θ?ματος για να μ?θετε περισσ?τερα σχετικ? με τη δυνατ?τητα στο GitHub).

* Η σου?τα εργαλε?ων απορρ?του του Joomla

小草青青在线播放观看